• -3889_1349x800.jpg
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -1720_1349x800.jpg
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Thẩm Định Tài Sản Vô Hình

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất, nhưng có thể tạo ra quyền lợi và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân hưởng lợi.

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

- Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

- Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật, ví dụ như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản, cổ phiếu, trái phiếu…

- Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác, ví dụ như: danh sách khách hàng, cơ sơ dữ liệu…

- Các tài sản vô hình khác…

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

- Cách tiếp cận thị trường

- Cách tiếp cận từ chi phí

- Cách tiếp cận thu nhập

 

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

- Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá

- Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình (bao gồm cả việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp hay không hợp pháp)

- Các thông tin liên quan khác về tài sản vô hình cần thẩm định

 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png