BAN  CỐ VẤN

BAN  TỔNG GIÁM ĐỐC (CHUYÊN MÔN THẨM ĐỊNH VIÊN)

TS.LS Nguyễn Văn Thọ

Chủ tịch HĐQT

Trương Văn Xinh

Cố vấn cấp cao

Trương Văn Ri

Tổng Giám Đốc

Ths. Trà Huỳnh Thanh Trúc

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Cảnh Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Tổng số nhân viên của SIVC là: 203 người trong đó:

Sau đại học: 06 người

Đại học: 172 người.

Khác: 25 người.

Nhận Yêu cầu Tư vấn