BAN LÃNH ĐẠO

TS.LS Nguyễn Văn Thọ

Chủ tịch HĐQT

Ths. Đào Vũ Thắng

Tổng Giám đốc

Trương Văn Ri

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Vũ Trường Giang

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Cảnh Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Ths. Đặng Thị Tâm

Phó Tổng Giám đốc

Ths. Trà Huỳnh Thanh Trúc

Phó Tổng Giám đốc

Tổng số nhân viên của SIVC là: 405 người trong đó:

Sau đại học: 06 người

Đại học: 374 người.

Khác: 25 người.

Nhận Yêu cầu Tư vấn